חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

אי מסירת תלושי שכר – לא עניין של מה בכך

בית הדין הארצי לעבודה (ע”פ 4947-01-13 מדינת ישראל נ’ תמיר פיינשטיין) הרשיע חקלאי מעסיק עובדים זרים מכרמי יוסף בשל כך שלא מסר (על פי הודאתו) תלושי שכר ל-3 עובדיו.

פסק הדין ניתן במסגרת ערעור של המדינה עקב זיכויו של הנאשם – המעסיק בבית הדין האזורי (הע”ז 1265-08 מדינת ישראל משרד התמ”ת נ’ פיינשטיין תמיר).

בערכאה הראשונה טען הנאשם כי בעבר נהג למסור לעובדיו תלושי שכרם ואף הסביר להם את תוכנם אך לאחר מכן החזירו העובדים את התלושים על מנת שישמרם בחזקתו. הנאשם הסביר כי התלושים רשומים בעברית ולכן הוא מציג להם את התלושים ומסביר להם תכנם בלא שהוא מותיר בידם את התלושים.

בית הדין האזורי קיבל את עמדת המאשימה כי בהתנהלותו הפר הנאשם את הוראות החוק המחייב מסירת תלוש שכר לעובד. יחד עם קביעתו זו קבע בית הדין שהמדובר הוא ב”זוטי דברים” ועל כן זיכה את הנאשם. בית הדין קבע כי הנאשם “מילא אחר התכלית המהותית של סעיפי החוק“. זאת משהציג בפני העובדים את תלושי השכר מידי חודש בחודשו, הראה להם את הנתונים הרשומים בהם ואף הסביר להם את דרך חישוב השכר כעולה מהתלושים.

בית הדין קבע “מדובר לפיכך בהפרה בעלת היבטים טכניים בלבד בנסיבות אלו, כשהאינטרס הציבורי אינו מצדיק התייחסות אליה כאל עבירה פלילית“.

על פסק דין מזכה זה הגישה המדינה ערעור לבית הדין הארצי. שם כאמור הורשע הנאשם-המעסיק. בית הדין הארצי קבע: “אי מסירת תלושי שכר בנסיבות המקרה שלפנינו איננו עבירה של זוטי דברים. אין די בכך, שהמעביד מראה לעובדיו את תלושי השכר ומסביר להם את אופן חישוב שכרם לפיו, אלא עליו להשאיר בידם עותק מתלוש השכר וזאת על מנץ לאפשר לעובדים לבדוק באופן עצמאי ואובייקטיבי, שלא מפי המעביד, את נכונות הפרטים הרשומים בתלוש השכר“.

למרות התחשבות בית הדין בנסיבות המיוחדות, המקלות, כפי שהובעו בבית הדין האזורי, המעסיק-הנאשם הורשע ונקנס.

הנה כי כן, אי מסירת תלושי שכר על ידי המעסיק לעובדיו הביא להרשעת המעסיק.

תשומת הלב לעניין מוסבת לנוכח האכיפה המוגברת המתבצעת לאחרונה ע”י רשויות האכיפה והקנסות המוטלים עקב אי ביצוע מדוקדק של הוראת החוק המחייבת מסירת תלוש שכר בו פירוט כנדרש וזאת לא יאוחר מהיום התשיעי שלאחר חודש העבודה.

ניתן בנקל לחסוך את הקנסות, ההוצאות המשפטיות, ההרשעה הפלילית ועוגמת הנפש שנכרכים להליכים שנובעים מאי מסירת תלושי שכר לעובדים.

שמואל גלנץ, עו”ד