חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

שאלות ותשובות

להלן תעודות ההסמכה של משרד עורכי הדין ונוטריון יואב ציוני

1. על כל המעורבים (העוסק, המסייע, מנהל החשבונות, רואה החשבון) בהליך קיזוז התשומות והכנת הדוחות הכספיים בהן אותן חשבוניות
נכללות, יש אחריות.
2. העוסק הוא בעל העסק וכמובן שיש לו אחריות אישית (גם אם הדוח נערך ומוגש בפועל על ידי מסייע/מנה”ח/יועץ מס/רו”ח), על כל מסמך
ודוח שמוגש לרשויות המס. הוא לא יכול להתחמק בטענות כגון: ש”הוא לא מבין בחשבונות” ושיש לו “רואה חשבון שמטפל בעניינים”.
3. לאנשי מקצוע המסייעים בעריכת והכנת הדוח יש אחריות כמסייעים ומתוקף תפקידם לכך שבדוח לא ייכללו מסמכים פיקטיביים. האחריות היא גם במישור האזרחי – רשלנות, ויכולה להתגלגל גם למישור הפלילי (למשל במקרה של מודעות או עצימת עיניים לכך שמוגש דוח הכולל חשבוניות פיקטיביות).
4. לרואה החשבון (גם אם אינו מבצע, עורך ומגיש את דוחות המע”מ החודשיים) יש אחריות כמי שנותן חוות דעת על הדוחות הכספיים. מעבר לכך לרו”ח אחריות גם בהתנהלות השוטפת של הנישום כמי שאמור להנחות אותו כיצד לנהל את ספריו ואלו ספרים לנהל.
5. כמו כן בעת הביקורת השנתית חובה (לאור מהות עבודת רואה החשבון כמבקר ומהות חוות הדעת שהוא נותן) על רואה החשבון לכלול
בדיקה בעניין זה כחלק מנהלי הביקורת שלו.
6. לרואה החשבון אינטרס מקצועי אישי לדאוג לכך שכל לקוחותיו (ומנהלי החשבונות שלהם) יונחו (בכתב ובעל פה) בדבר הבדיקות הנדרשות עובר להתקשרות עם ספק, ולהכללת חשבוניותיו בספרים וכתשומות, ובהמשך לאורך ההתקשרות עם אותו ספק. רשויות המס לא מהססות לזמן לחקירה (באזהרה) אנשי מקצוע שנמצאו אצל לקוחותיהם חשבוניות פיקטיביות. כדאי לרואה החשבון להיות “מכוסה” בסיטואציות שכאלו ולהראות דוקומנטציה על הנחיותיו ללקוחותיו ובדיקות שערך. דוקומנטציה שכזו תוכל לשמש לרואה החשבון גם כהגנה מפני תביעת רשלנות אפשרית של לקוח תם לב שינסה להטיל עליו את האחריות על הימצאותן של חשבוניות פיקטיביות בספריו, בטענה שרוה”ח לא הנחה אותו כנדרש.

1. סעיף 121 לפקודה קובע את שיעורי המס על הכנסתו החייבת של יחיד (שיעורי מס מדורגים).
2. הן רווח הון והן הכנסה מריבית הנן הכנסות חייבות (סעיף 89(א) וסעיף 2(4) לפקודה בהתאמה) , אולם:
– על פי סעיף 91(ב1)(2) רווח ההון נחשב כשלב הגבוה ביותר בסולם ההכנסה החייבת.
כמו כן,
– על פי סעיף 125ג(ב) גם הכנסה מריבית בידי יחיד נחשבת “כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת”.
3. כדי לדעת, בשאלה שלפנינו, מה שיעור המס שיחול על רווח ההון הריאלי שנצמח לפני 1/1/03 (הכנסה שכשלעצמה עומדת בשלב הגבוה ביותר של ההכנסה החייבת, ומעצם ההגדרה- באותו שלב בו עומדים ההכנסה מריבית וההכנסה מרווח הון שנצבר לאחר 1/1/03, אשר להם נקבעו שיעורי מס מיוחדים), יש לבדוק את ההכנסות בשלבים הנמוכים יותר.
4. בענייננו ההכנסה היחידה בשלב נמוך יותר היא ההכנסה ממשכורת. מכאן שבענייננו רווח ההון לתקופה שעד 1/1/03 ימוסה לפי שיעורי המס השולי לאחר ההכנסה ממשכורת בלבד.

1. האיש ביצע עבודה וקיבל תמורה בגינה, ועל כן מדובר בהכנסה חייבת במס (לפי סעיף 2 לפקודה).
2. יחד עם זאת, הואיל ונוצרה לו הכנסה הרי שניתן על פי הוראות הפקודה (סעיף 17) ותקנותיה לנכות הוצאות שנוצרו בייצור ההכנסה.

על פי המתוארלעניין שעורי המס התשובה תלויה במועד רכישת הקרקע. כך למשל, שיעור המס על הרווח הריאלי ממכירת מקרקעין על חלקהרווח שנצבר מ- 1/1/07, הוא 20%.

לא ברור לאיזה סעיף בחוק ביטוח לאומי את מתייחסת בשאלתך ולכן לא אתייחס ספציפית למקרה שבשאלה. מכל מקום
לאחרונה פורסם פס”ד התומך בהצמדת החזרים למדד המחירים לצרכן, גם אם בחוק לא מצויין שהסכום יוחזר ממודד (עא 4030/03
מפעלי גרנות אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע”מ נ’ מס הכנסה פקיד שומה למפעלים גדולים). מכאן, ומבלי להיכנס ספציפית
למקרה שלך, הרי שנראה כי בכל מקרה ניתן, ע”ב אותו הגיון, לטעון שגם במקרה שלך יש להצמיד את הסכומים לפחות למדד.

ברשות המסים, במסגרת אגפי חקירות מס הכנסה ומע”מ, קיימות מחלקות מודיעין אליהן ניתן לפנות.

אני מבין שאתם הולכים לפתוח חברה שבה שניכם תהיו שכירים. כעקרון אם תוכל להראות שמשכורת שאתה מקבל משקפת את התרומה שלך לעסק (בהשוואה למשכורת שהייתה משולמת למישהו אחר- אדם זר שאינו קשור אליכם שהיה נשכר על ידכם -שהיה מבצע את אותו תפקיד) הרי שלמס הכנסה תהיה בעיה לטעון נגד סכום המשכורת