חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

“יפה זהירות לחכמים” (ג’יימס גליק, “כאוס”)

כתב עת לידיעות ופרשנויות בענייני מסים – גיליון מס’ 9

14 באוקטובר  2007

בעריכת יואב ציוני, עו”ד, נוטריון ורו”ח

פשר המס הינו  כתב עת  המוקדש לידיעות ופרשנויות בענייני מסים. מטרת כתב העת להביא  בפני העוסקים במלאכה, עורכי דין, רואי חשבון,
יועצי מס ואנשי מקצוע אחרים, בצורה תמציתית, התפתחויות נבחרות בתחום החקיקה והפסיקה במיסים, ביחד עם  בחינה ביקורתית
של אותן התפתחויות.

גיליון זה מוקדש להערכות לקראת סוף שנת 2007.

הערכות סוף שנת 2007, מאת עו”ד ורו”ח יואב ציוני ורו”ח (משפטן) אלי גבאי

שורה של חיקוקי מסים בפקודה מאפשרים הנאה מהטבות מס, שחשוב להיות מודע אליהם ולנצלן עובר לתום שנת המס.
להלן נסקור חלק מהוראות אלו-

  1.  הפקדות לקרן השתלמות
עצמאים  ש”ח
תקרה ההכנסה השנתית להפקדות218,000
הפקדה מרבי לצורך קבלת ניכוי (7%) 15,260
ניכוי מקסימלי  (4.5%)9,810
סכום שלא מותר (2.5%)
שכירים  ש”ח
תקרה ההכנסה השנתית להפקדות188,544
הפקדה מרבי לצורך קבלת ניכוי (7.5% / 8.4% עובד הוראה) 14,141 / 15,838
הפקדת העובד (2.5% / 2.8% עובד הוראה)4,713 / 5,279
 
 
שכיר בעל שליטה  ש”ח
הפקדת המעביד לצורך קבלת ניכוי (4.5%)8,485
הפקדת בעל שליטה (1.5%)

2,828

2. הפקדות לקופות גמל לקצבה  ו/ או לתגמולים בשנת 2007

תיקון 153 לפמ”ה שינה את הטבות המס עפ”י  סעיפים 45  א (ניכוי ממס )  וסעיף  47 (ניכוי מהכנסה     חייבת) לפקודת מס הכנסה. ביום 09.12.07 פרסמה  רשות  המסים  התייחסות להטבות מס ע”פ סעיף

45 א ו 47 לפקודת מס הכנסה לשנת 2007.

    כללי

א.      סעיף 47 לפמ”ה מבחין בין שלושה סוגים של עמיתים: עמית יחיד, עמית מוטב, עמית שאינו יחיד ואינו מוטב.

ב.      ניתן לקבל זיכוי או ניכוי על הפקדות שהופקדו ע”י הנישום או בן זוגו בוטלה האפשרות לקבלת הטבות עבור הורים וילדים פרט לעמית מוטב הרשאי לקבל ניכוי גם עבור ילד מעל גיל 18.

ג.       להלן טבלה מרכזת של הטבות מס לפי סעיפים 45 א ו 47 לפקודה:
הכנסה מזכה (כמשמעותה בסעיף 47 לפקודה)

* לגבי הכנסת עבודה……………………………………86,400

* לגבי הכנסות שאינן מעבודה…………………………..122,400

תקרה ל”עמית מוטב”…………………………………..175,200

תקרה להכנסה נוספת…………………………………..350,400

עמית יחיד- ניכוי לקופ”ג או לקצבה מהכנסה חייבת

* עד 7% מ- 122,400 ₪………………………………..8,568

במידה והפקיד מעל 12% ניכוי נוסף עד 4%…………………4,896

עמית יחיד  – הפקדות לביטוח חיים וקופות גמל זיכוי ממס

* 5% מ- 122,400 ₪= 6120 X 25% לביטוח חיים………1,530

6,120 X 35% פנסיה מקיפה……………………………….2,142

3.  ביטוח אובדן כושר עבודה

במסגרת תיקון 138 לפמ”ה בשנת 2005 נקבע:

תשלומים  לביטוח אובדן כושר עבודה שמשלם מעביד יוכרו לו כהוצאה עד ל- 2.5%  מהכנסת העובד.

 שכיר

שמעבידו  אינו משלם  עבורו  לביטוח זה רשאי  לרכוש  לעצמו  את הביטוח   ויוכל  לדרוש  ניכוי      מהסכום עד 2.5% מהכנסתו החייבת.

 עצמאי

רשאי לדרוש את התשלומים עד 2.5% מהכנסתו החייבת.

הכנסות המתקבלות עפ”י פוליסה לביטוח אובדן כושר עבודה הן הכנסות החייבות במס לפי סעיף   21 (1) לפקודה כמחליפות שכר.

4. שכ”ד למגורים

ככלל על הכנסה של יחיד משכ”ד למגורים ישנן מס’ אלטרנטיבות לדיווח:

א.      דיווח במסגרת הדו”ח השנתי ואז ניתן לנכות הוצאות בייצור אותה הכנסה כגון: פחת, מימון, אחזקה וכו’ שיעורי המס הינו המס השולי שבכל מקרה יתחיל ב 30% (לא הכנסה מיגיעה אישית).

ב.      דיווח במסגרת הדו”ח השנתי – מס מחזור של 10% על ההכנסה (סעיף 122 לפמ”ה) ללא אפשרות לניכוי הוצאות. תשומת לב כי במכירת הדירה באם יחול מס שבח אזי החישוב יעשה כאילו נדרש פחת (שבח גדול יותר).

ג.       דיווח על שכ”ד כהכנסה פטורה. במסגרת חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים 1990 תש”ן ) נקבעה תקרה חודשית של 4,200 בשנת 2007. תשומת לב כי במידה והכנסה עולה על התקרה הפטורה אזי ההפרש כפול שתיים חיוב במס.

לדוגמא: הכנסה של5,000 ₪ לחודש תקרה 4,200 ₪.

סך הכנסה            5,000

הכנסה חייב          (1,600)         2* (5,000-4,200)

פטורה                 3,400

5. מלאי סגירה

5.1 בספירת מלאי סגירה יש לתת את  הדעת על אלמנטים  שיכולים  להקטין  את המלאי  סגירה ובכך  להקטין את הרווח החייב במס.

א.      מלאי מת- פריטים של מלאי שלא מצליחים למכור יש להעריך את שווים גם הוא נמוך מהעלות שלהם. ישנם מקרים שהעלות שואפת לאפס. מלאי שניזוק כנ”ל.

ב.      יש לתת את הדעת על מלאי שנמצא אצלי פיסית אך אינו שייך לי (מלאי שנמכר אך הלקוח עדיין לא לקח אותו) אין לכלול אותו במלאי סגירה/

5.2 לאחרונה  רשויות המס  בדיונים מבקשים את רשימות המלאי וזאת לצורך בדיקת % רווח גולמי  ובדיקת סבירות הכנסה.

א.      יש להקפיד על עריכת ספירת המלאי 10 ימים לפני 31.12.07 או עשרה ימים לאחר מכן. ספירת מלאי במועדים שונים מאלו מצריכה הודעה מראש בכתב לפ”ש.

ב.      רשימות המלאי הינן חלק אינטגרלי מספרי החשבונות ויש לשמרן 7 שנים.

ג.       רשימות המלאי יכללו פירוט: כמות, יח’ מדידה, מחיר ליח’  וערך כספי.

6. דיווח על בסיס מזומן – דחיית הכנסות

למדווחים על בסיס מזומן מומלץ לדחות הכנסות של חודשים נובמבר – דצמבר 2007 לתחילת שנת 2008 וזאת משני טעמים. ראשית תשלום המס ידחה בשנה שנית שיעורי המס ב- 2008 בעקבות הרפורמה במס נמוכים יותר וכך חוסכים מס מוחלט (לא הפרש עיתוי).

7. החזרי מס לשכירים

כללי

ככלל על מנת ששכיר יהא זכאי להחזר מס הנחת העבודה היא כי הוא שילם מס על הכנסותיו.

בהתאם לעמדת נציבות מס הכנסה, המבוססת על סעיף 160 לפקודה, אדם אשר אינו חייב בהגשת דו”ח ואשר שילם מס ביתר בשנת מס פלונית, זכאי להחזר במידה והגיש דו”ח עד תום 6 שנים  משנת המס בגינה זכאי להחזר. לדוגמא, אדם הזכאי להחזר מס בגין שנת המס 2001 זכאי להגיש בקשה להחזר מס עד תום שנת 2007.

להלן מספר דוגמאות לנסיבות בהן שכיר עשוי להיות זכאי להחזר מס בהנחה כי שילם מס.

(1)    עובד הפקיד בשנת המס לקופת גמל באופן עצמאי  לא במסגרת תלוש השכר שלו.

(2)    עובד עבד בשנת המס במספר מקומות עבודה ללא תאום מס.

(3)    עובד לומד לתואר או לרישיון זכאי לנקודות זיכוי נוספות.

(4)    עובד אשר לו הכנסות ממשכורת רק בחלק משנת המס וערכו לו חישוב מס וניכו לו מס בחישוב שנתי.

(5)    עובד זכאי להטבות מס בגין הוצאות החזקת קרוב במוסד/ נטול יכולת.

8. הלוואת לעובדים

  • הלוואות לעובדים עד 6,480 ₪ יחויבו במס על שיעור עליית המדד בלבד.
  • הלוואות לעובדים שמעל 6,480 ₪, והלוואות לבעלי שליטה ולנותני שירותים יחויבו במס בגין עליית המדד בתוספת ריבית של 4% לשנה.
  • הריבית חייבת במע”מ ויש להוציא חשבונית מס בגינה.

9. הלוואות מעובדים לתאגיד

    פטור מהפרשי הצמדה או הפרשי שער של יחיד לתאגיד

יש לבחון בהסכמי הלוואה מיחיד לתאגיד הצמדה למדד המחירים לצרכן או למט”ח (דולר) כגבוה

מביניהם (וזאת לאור התנודות לאחרונה בשערי מט”ח).

10. זיכוי לימודים

מי שסיים לימודיו בשנת 2005 ואילך יקבל נק’ זיכוי כדלהלן:

לתואר ראשון זכאי לנק’ זיכוי אחת במשך 3 שנים.

לתואר שני זכאי ל 1/2 נק’ זיכוי במשך שנתיים.

מי שסיים לימודי מקצוע בהקף עד 1700 שעות במוסד להשכלה גבוהה זכאי ל- 1/2 נק’ זיכוי.

11. תרומות למוסדות מוכרים

עפ”י   סעיף  46  יותר זיכוי  בשיעור 35%  ליחידים (לפי שעור  מס  חברות  29%  לחברות)   מסך     התרומות למוסדות מוכרים בתחום שבין רצפה לתקרה.

רצפה 380 ₪.

תקרה 4,013,000 ₪ או 30% מההכנסה החייבת לפי הנמוך שבהם.

12. מיסוי מקרקעין

נבקש להסב את תשומת  הלב  כי ישנה  הצעת  חוק  החל מ 01.08.07  לביטול מס מכירה כמו כן נסב את תשומת הלב להעלאת   תקרה של מדרגה בשיעור אפס מס רכישה לדירה יחידה ל- 850,000 ₪.

לעניין  שיעורי  מס שבח   נקבע  בחוק כי  השבח יחושב  באופן  לינארי  מס שולי/ מס חברות לשבח   שנצמח עד יום 07.11.01 ועל יתרת השבח הראלי 20% לגבי יחיד 25% לגבי חברה.

עלתה  השאלה במידה וניתן  להוכיח צמיחת  שבח  בשנים לאחר  התיקון האם ישנה אפשרות לעשות  יחוס ספציפי לשיעור מס באותה תקופה.

בהחלטה  שהתקבלה  בועדת  ערר (ו”ע 5002/05) נקבע  כי שבח  מקרקעין יחולק לתקופות המיסוי   השונות על בסיס כלכלי, ולאו  דווקא על  בסיס לינארי (כפי שלכאורה מחייב החוק). לעניין זה נציין  כי בפס”ד ויסברוט  (ו”ע 1180/06)   אשר  פורסם   לאחרונה  ננקטה  גישה  הפוכה מפס”ד פוליטי,  לפיה משקבע  המחוקק  במפורש  את  שיטת החישוב  כלינארית אין לסטות  ממנה. לדעתנו, פרשנות  דווקנית – לשונית את  החוק, אינה  תואמת את העקרונות שנקבעו על ידי בית המשפט העליון בפסקי הדין השונים  ( אינטרבילדינג, מ.ל. השקעות, קלס)

יישום

בעסקאות  בהן נמכר  נכס שנרכש  לפני מועד  התחילה (7 בנובמבר 2001  לגבי מקרקעין ו- 1 בינואר  2003 לגבי נכסים אחרים)  יש לבחון  האם  החישוב  הלינארי  יוצר  עיוות מס משמעותי (ככל שמועד   רכישתו של הנכס מוקדמת יותר כך  עיוות  המס האפשרי גדול יותר). אם כן,
יש לשקול חישוב המס  על בסיס כלכלי.  כמו כן,  יש לבחון  הגשת  דו”חות מתקנים,  לגבי  עסקאות  שדווחו  לרשות  המיסים
ולגביהן אין שומות סופיות.

  13שיעורי מס שבח – מקרקעין שנרכשו מיום 07.11.01 – 31.12.03

במימוש מקרקעין בישראל שנרכשו  החל מיום  07.11.01 ועד 31.12.02 תינתן למוכר הנחה בשיעור של 20% מהמס.
בגין מקרקעין כאמור  שנרכשו בשנת 2003  תינתן  הנחה בשיעור  של 10% מהמס.

הכל בכפוף לתנאים המפורטים בחוק מיסוי מקרקעין מועד המכירה לא משנה להנחה.

  1. מס רכישה

רכישה של מקרקעין חייבת במס רכישה של 5% משווי הרכישה. מס הרכישה משולם על המקרקעין ללא ציוד נלווה  (כגון, מערכות למיזוג אויר). לפעולות מסוימות ניתנו הקלות במס רכישה. כגון, לגבי רכישת דירת מגורים שם נקבע שיעור מס מדורג.

15. שווי שימוש לרכב

שווי שימוש ברכב לשנים 2011- 2008 לחודש.

הגדרת הקבוצה של רכב חדש  תוספת זקיפה בכל שנה לעומת קודמתה
קבוצהממחירעד מחירשווי נוכחישווי שימוש בסוף התהליך2008200920102011
         
1* 87,0001,1802,260200200340340
287,001114,0001,3302,450200200360360
3114,001133,0001,7403,150360350350350
4133,001151,0002,1603,780410410400400
5151,001196,0003,0305,230550550550550
6196,001280,0003,8506,780740730730730
7280,001ומעלה4,8508,720970970970960

16. רשום רכבי תאגיד ע”ש אדם פרטי

כידוע לא אחת נרשם רכב תאגיד על  שם  בעל המניות (אדם פרטי)  במרשם הרישוי. וזאת למנוע ירידת ערך הרכב במכירתו  שכן רכב  הרשום על שם חברה מחירו נמוך  משמעותית  מרכב בבעלות   פרטית. עד לאחרונה רשות המיסים  הכירה ברכב  שנרשם במאזן תאגיד כנכס של התאגיד לכל עניין ודבר (פחת, הוצ’ רכב)  גם אם במשרד  הרישוי היה רשום על שם בעל החברה וזאת כאמור בהוראת ביצוע 90/6). החל מ 1.09.07 היועץ  המשפטי לרשות המיסים פרסם הוראה המתקנת את ההוראה הקודמת כך שרק אם הרכב רשום במרשם הרישוי על שם החברה אזי יוכר כרכב התאגיד לכל עניין.

17. חברות משפחתיות

נכון להיום התקנות בעניין חברה שקופה טרם הותקנו ולכן ניתן עדיין לנצל את  המכשיר המיסויי של חברה משפחתית. הודעה על חברה  משפחתית ניתן לתת  עד סוף   דצמבר (זאת בהתאם לפרשנות המונח חודש בפקודה).

18. חשוב להיות מודע לכך כי קיימת הצעת חוק שמטרתה להאחיד את שיעורי המס על בעל מניות מהותי באיגוד מקרקעין (כיום 20%) בחברה שאינה איגוד  מקרקעין (25%). על פי  ההצעה הכוונה היא להחיל את ההוראה  רטרואקטיבית  מינואר 2007.
לעניין זה יוער א. כי יש  לנישומים שעסקאותיהם  כבר נדונות במס שבח, לסגור תיקים לפני השלמת התיקון.
ב. במידה ואכן ההחלה תהיה רטרואקטיבית  הרי שיש בכך משום פגיעה בעקרון ההסתמכות של האזרחים, ולא מן הנמנע
שניתן יהיה לתקוף את התחולה הרטרואקטיבית בביהמ”ש.

19. בכל מקרה נזכיר כי חשוב לשמור על שקיפות המהלכים ומתן גילוי מלא מול רשויות המס כדי להימנע מהליכים פליליים.

גיליון זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו יעוץ משפטי ו/או מקצועי כלשהו.

לקוראינו:

  1. הערות והארות לאמור בגיליון ובכלל ניתן לשלוח ל- yoav@tzionitax.com.
  2. ניתן להפנות (ללא תשלום) למערכת שאלות בתחומי המס השונים, באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלעיל.
  3. קוראים המעוניינים לקבל גיליונות של פשר המס ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלהם, מוזמנים לפנות אלינו (באמצעות כתובת הדוא”ל דלעיל) בבקשה לצרפם (ללא תשלום) לרשימת המנויים.