חדרה - רחוב הרצל 18

תל אביב - דרך מנחם בגין 158

yoav@tzionitax.com
03-6005012

עצות פרקטיות לתום שנת המס

יואב ציוני, עו”ד, נוטריון ורו”ח

רשימה זו תעסוק בעצות פרקטיות, לקראת סוף השנה, בנוגע להיבטי מיסוי וכן ניהול ספרים לעורכי דין.

 1.        הכלל הבסיסי, לחיסכון במס,  לקראת סוף שנה הוא הקדמת הוצאות ודחיית הכנסות. הדבר נובע מכך שהמס
  מחושב על בסיס שנתי.
  הואיל ועורכי דין מדווחים על בסיס מזומן, הרי שקיים יתרון מיסויי בקבלת בשקים דחויים לתחילת ינואר 2010,
  מאשר מזומן לסוף דצמבר 2009.
  עם זאת יש לשים לב כי ניכוי השק בבנק (או סיחורו לצד שלישי) דינו כמזומן החייב בהוצאת חשבונית. סוף השנה זה גם זמן טוב
  לביצוע תיקונים שוטפים (המהווים “שמירה על הקיים”) והוצאת הוצאות שוטפות במשרד, כדי שההוצאה תוכר בשנת 2009, אם
  כי יש להקפיד שהחשבונית שתתקבל מהספק/נותן השרות, תהיה עד סוף שנת 2009.
 2.        מכל מקום יש לשים לב שבסיס המזומן של עורכי הדין אינו “בסיס מזומן טהור”. כלומר, יש להבחין בין הוצאות
  קבועות (או הוצאות מראש),
  שזמן ההנאה מהן מתפרס על פני תקופה ארוכה כגון- שיפוצים, השקעה ברכוש קבוע, רכישת מחשבים (או שדרוג מסיבי
  בעלות משמעותית), רכישת ריהוט משרדי, ספרות מקצועית וכולי שהן הוצאות המופחתות על פני זמן, בהתאם לתקנות
  הפחת (קרי מוכרות כהוצאה על פני מספר שנים), לבין הוצאות שוטפות או הוצאות שאינן מהוות יתרון מתמיד (למשל תיקוני צבע,
  תיקון חלון שבור, תשלומי משכורות או בונוסים לעובדים, ציוד משרדי), המוכרות באותה שנה. כך למשל, עורכי דין אינן מנהלים
  מלאים ולכן ככלל רכישות ציוד משרדי כגון של נייר צילום הינן הוצאות שוטפות. יחד עם זאת ברור, שכל דבר צריך להיות בפרופורציה
  ואם יתברר למבקרי המס כי ביום 31/12/09 רכש המשרד כמות אדירה של  נייר הרי שברור שהם ידרשו לתאם את ההוצאה ולהכיר
  בה רק בשנה העוקבת, השנה שבה הנייר ישמש לייצור הכנסה.
  באופן דומה תתואם הוצאה משמעותית על פרסום שהוצאה בסוף השנה, כאשר מדובר  על פרסום שיתבצע בפועל רק בשנה הבאה.
 3.        ניהול ספרים – יש לדאוג כי ליום 31/12/09 יהיה בידיכם פירוט  והסבר לסכום שבפיקדונות הנאמנות. מדובר בסוגיה קריטית הנבחנת על
  ידי מבקרי המס בקפדנות (ומהווה עילה לפסילת ספרים, הוצאת שומות ואפילו, במקרים חריגים, הליכים פליליים). כמו כן, ועל אף שמדובר בחשבונאות חד-צידית הרי שכללי ניהול ספרים החלים על עורכי דין, מחייבים ניהול ספר לקוחות וכן ניהול רשימה של שיקים דחויים.
  כמו כן (וגם אם הדיווח הוא חד צידי) יש לדאוג להכין חתך של לקוחות וספקים בסוף שנה.  ואם כבר הזכרנו את מבקרי מס הכנסה,
  קחו בחשבון כי אלו מצפים כי יהיה לכם הסכם שכר טרחה עם כל לקוח, וכן חשבוניות המלמדות על קבלת שכר הטרחה המוסכם.
 4.        תרומות – המחוקק מאפשר זיכוי בגין תרומות בסך 35% מסכום התרומה כאשר סכום התרומה המינימאלי לקבלת זיכוי הוא 400 ₪.
 5.       הטבות מס בגין הפקדות גמל וביטוח חיים – מדובר בתחום מסובך להפליא, וכדאי להתייעץ עם יועץ פנסיוני לפני שמפקידים.
  כדי לתת תמונה כללית בלבד, נציין רק,  כי הקלות מס בצורה של זיכוי לפי סעיף 45א לפקודת מס הכנסה מתקבלות בגין הפקדות
  לקופות גמל. זיכוי מתקבל גם בגין תשלומים לחברת ביטוח בגין ביטוח חיים. החיסכון במס מזיכוי הוא לפי שיעור הזיכוי: 25% בקופת גמל
  או בביטוח חיים, ו- 35% בקופת גמל לקצבה.  הקלת מס נוספת, בגין ההפקדות, ניתנת גם לפי סעיף 47 לפקודה בצורת ניכוי אישי.
  החיסכון במס מניכוי הוא לפי שיעור המס השולי. קיימת הגבלה בהפקדות לצורך קבלת זיכוי וניכוי המחושבת לפי שיעור מההכנסה
  החייבת עד תקרה מסוימת הנקראת “תקרת ההכנסה המזכה”. עוד יצוין כי ב-1.1.2007 במסגרת תיקון 153 לפקודה תוקנו סעיפים 45 א ו 47
  לפקודת מס הכנסה במטרה להיטיב עם יחידים (עצמאים ושכירים) אשר מפקידים באופן עצמאי בקופות גמל לקצבה, סכום שלא
  יפחת מסכום של 16% מהשכר הממוצע במשק.
 6.        קרן השתלמות – בהפקדה בקרן השתלמות, גלומה הטבת מס הן לשכירים והן לעצמאים. ההפקדה לקרן נחשבת הוצאה מוכרת
  בידי המעביד (ואינה נחשבת הכנסה חייבת בידי העובד) או העצמאי. המשיכה מהקופה תהיה פטורה ממס עם נעשתה לאחר 6 שנים
  ממועד התשלום הראשון או לאחר 3 שנים אם היא מיועדת להשתלמות. מכל מקום, לא כל סכומי ההפקדה מוכרים בניכוי. אצל שכירים
  הפרשת המעביד היא לכל היותר 7.5% מהמשכורת ואילו הפרשת העובד היא 2.5% מהמשכורת. בכל הנוגע לעצמאים הרי שמתוך
  הפרשה של 7% “מההכנסה הקובעת” (234,000 ₪ בשנת 2009), יותרו בניכוי לא יותר מ-4.5% מההכנסה הקובעת.
 7.        הקמת חברה – לעורכי דין בעלי הכנסות העולות על רמה מסוימת  כדאי לשקול, המשך הפעילות בשנת 2010, באמצעות חברת עורכי
  דין (שאינה בע”מ). השאלה האם לפתוח או לא לפתוח חברה, תלויה בעיקר בעלות הנהלת החשבונות ורואה החשבון עקב הנהלת
  חשבונות דו-צידית. להערכתי, לאור שיעורי המס והביטוח הלאומי, הרי שמהכנסה חייבת חודשית של כ- 40,000 ₪, הדבר הופך להיות כדאי.
  הקמת חברה עשויה לאפשר חסכון במס ובביטוח לאומי, וגמישות בתכנוני מס (לגיטימיים כמובן) עתידיים. העברת הנכסים מהעסק
  העצמאי יכולה להיות במכירה רגילה (תוך תשלום 20% מס על רווח ההון ממימוש הנכסים ככל שקיים. מצד שני לחברה יהיו נכסים
  להפחתה ולבעל המניות יתרת זכות בחברה) או בפטור ממס לפי סעיף 104 לפקודת מס הכנסה.
 8.        ניירות ערך – מימוש ניירות ערך שערכם ירד יכול יצור הפסדי הון אותם ניתן יהיה לנצל בשנת המס או בעתיד כקיזוז מרווחי הון.
  לחילופין ואם מדובר בפעילות ענפה בניירות ערך המלמדת על אלמנטים עסקיים ולא כחסכון (מחזור גדול, מספר רב של פעולות,
  לקיחת מימון להשקעה בניירות ערך, השקעה בניירות ערך או נגזרים פיננסיים בעל סיכון), וקיימים הפסדים, ניתן להגדיר אותה
  כפעילות עסקית, ולדרוש את ההפסדים כקיזוז מההכנסה העסקית.

מ\1\1\270

תגובות והערות ניתן לשלוח ל- yoav@tzionitax.com.